ПРОЕКТ „ Tackling Early Leaving – Out of Box Education”- 2019- 1-RO01-KA229-063088_2

ПРОЕКТ  „ Tackling Early Leaving – Out of Box Education”- 2019- 1-RO01-KA229-063088_2

ПРОЕКТ „ Tackling Early Leaving – Out of Box Education”- 2019- 1-RO01-KA229-063088_2

ПРОЕКТ  „ Tackling Early Leaving – Out of Box Education”- 2019- 1-RO01-KA229-063088_2  към Център за Развитие на Човешките Ресурси е финансиран от програма „ Еразъм +” и е на стойност 29733,00 евро.

Срок на изпълнение- 01.09.2019- 31.08.2021

Участници: България, Румъния, Испания, Италия, Хърватия

Проектът „ Справяне с ранното отпадане от училище- творчески подходи” има за цел да насърчи учениците да развият своите личностни и социални умения, да повишат своята самоувереност и самочувствие, да развият чувство на отговорност и мотивация за учене, да привлече родителите, като партньори и съмишленици в борбата с ранното отпадане от училище, да представи възможностите, които дава програма „ Еразъм+” за ученици и учители.

Дейностите включват: 5 кратки обучителни визити с ученици от училищата- партньори , 2 кратки тренинга за учители, 3 работни ателиета по направления: Разрешаване на проблеми, Вземане на решения, Ефективна комуникация.

Четири тематични месеца ще предоставят включване на учениците с творчески идеи и атрактивни дейности.