Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

През учебната 2019/2020 г. по Дейност 6 на проекта в ОУ "Двайсти април" функционират два клуба:

"Дигитална креативност" - 11 ученици от трети клас, ръководител Даринка Стефанова;

"Дигитален свят" - 11 ученици от пети и шести клас, ръководител Тотка Герова

През учебната 2022/23 година по Дейност 6 функционира клуб с 11 ученици с ръководител Тотка Герова - "Дигитален свят".

https://oud.mon.bg/