Финансова помощ за първокласници

Финансова помощ за първокласници

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
    Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане". Към заявлението се прилагат следните документи:
•    удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас, издадено от училището;
•    копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.